Sporto klubų paslaugų teikimo taisyklės

SPORTO KLUBO

PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 

 1. NAUDOJAMOS SĄVOKOS

 

 • Taisyklės – tai šios sporto klubo „Re.formatas“ paslaugų taisyklės, kurios nustato sporto klubo ir jo kliento teises bei pareigas. Taisyklės yra šalių sutartinių santykių dalis. Taisyklių aktuali redakcija yra pateikiama interneto svetainėje reformatas.com. Pasikeitus rinkos sąlygoms, teisės aktams arba esant kitiems pagrindams ar aplinkybėms, sporto klubo administracija turi teisę atnaujinti Taisykles apie tai įspėjusi klientus interneto tinklapyje www.reformatas.com prieš dešimt dienų iki tokio Taisyklių atnaujinimo.
 • Paslaugos – tai sporto klubo „Re.formatas“ teikiamos paslaugos, kurias sudaro treniruočių (grupinių užsiėmimų) ir treniruoklių salės paslaugos, bei papildomos paslaugos tokios, kaip asmeninės treniruotės, treniruotės mažose grupėse, kt., kurias klientas užsako papildomu užsakymu (pirkimu).
 • Klientas – tai asmuo, sporto klubo nustatyta tvarka įsigijęs arba gavęs dovanų nustatyto laikotarpio abonementą ar vienkartinį apsilankymą, suteikiančius teisę naudotis atitinkamai įsigytomis paslaugomis. Visiems sporto klubo paslaugomis besinaudojantiems asmenims galioja šios Taisyklės, nepriklausomai nuo to ar asmenys su jomis nėra pasirašytinai supažindinti, t.y. laikoma, kad asmuo įsigijęs sporto klubo paslaugas ir/ar pradėjęs jomis naudotis pilnai sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

Taisyklėse nustatytos sąvokos tekste gali būti vartojamos ir iš mažosios raidės.

 1. TEISĖ NAUDOTIS PASLAUGOMIS

 

 • Teisę naudotis sporto klubo paslaugomis turi asmenys sporto klubo nustatyta tvarka įsigiję abonementą arbą įsigiję vienkartinį apsilankymą. Prieš įsigydami teisę ir/ar naudojimąsi paslaugomis klientas savo atsakomybe susipažįsta su Taisyklėmis apie tai elektroniniu būdu ar sporto klubo administracijai reikalaujant pasirašant raštu. Už nepilnamečius klientus nuo 16 iki 18 metų, veikia ir pasirašo jų tėvai (globėjai). Jaunesniems nei 16 metų amžiaus asmenims paslaugos teikiamos ir jie jomis gali naudotis tik tuo atveju, kai kartu su jais sporto klube būna tėvai (globėjai) ar asmeninis treneris, turintis tėvų (globėjų) sutikimą dėl jų vaiko priežiūros sporto klube.
 • Nepilnamečiams klientams nuo 16 iki 18 metų paslaugos teikiamos sporto klubo administracijos nustatyta tvarka, nepilnamečio vieno iš tėvų (globėjui) ar jų įgaliotam asmeniui pasirašius sutikimą dėl nepilnamečio asmens lankymosi sporto klube. Tokiu atveju tėvai/globėjai prisiima visą riziką ir atsakomybę, susijusią su 16-18 m. amžiaus kliento sveikata ar bet kokia žala jo sveikatai ir gyvybei, taip pat už nepilnamečio padarytą žalą.
 1. PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO TVARKA

 

 • Sporto klubo abonementų ir teikiamų papildomų paslaugų kainas bei įstojimo ar kitus sporto klube galiojančius mokesčius, atsiskaitymo tvarką ir sąlygas, nustato sporto klubo administracija. Nurodyta informacija yra nurodytą/detalizuota sporto klubo interneto puslapyje reformatas.com arba sporto klube esančiuose paslaugų kainininkuose.
 • Sporto klubas turi teisę reikalauti, kad klientai, norėdami įsigyti abonementą ar vienkartinį apsilankymą ir/ar kitas paslaugas identifikuotų savo tapatybę elektroniniu būdu ir/ar pateikiant asmens dokumentą. Sporto klubas gali nustatyti, kad siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą ir kontrolę klientas gali būti nufotografuojamas, o jo foto atvaizdas naudojamas kliento asmenybės identifikavimui.
 1. PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMOSI TVARKA

 

 • Klientas įsigijęs 1 mėn., 12 mėn. ar neterminuotą abonementą privalo pradėti naudotis sporto klubo paslaugomis ne vėliau kaip per 14 dienų po apmokėjimo, o įsigijęs 3 mėn. ar 6 mėn. abonementą – privalo pradėti naudotis sporto klubo paslaugomis ne vėliau kaip per 7 dienas po apmokėjimo, jeigu atitinkamos paslaugos teikimo sąlygose nėra numatyta kitokio paslaugų aktyvavimo termino. Klientui per nustatytą laikotarpį nepradėjus naudotis sporto klubo paslaugomis, abonementas/paslaugų teikimas yra aktyvuojami automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jų galiojimo terminas, atitinkantis abonemento rūšį/paslaugų terminą.
 • Abonemento, atitinkančio žemiau nurodytas sąlygas galiojimas gali būti laikinai sustabdomas, t.y. klientui gali būti laikinai neskaičiuojamas paslaugų naudojimosi terminas, laikantis šių sąlygų:
  • 12 mėn. abonemento galiojimo terminas gali būti sustabdomas ne ilgiau kaip 45 dienoms, klientui informuojant sporto klubą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas;
  • 6 mėn. abonemento galiojimo terminas gali būti sustabdomas ne ilgiau kaip 20 dienų, klientui informuojant sporto klubą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.
 • Abonemento galiojimo terminas, pasibaigus sustabdymo laikotarpiui, automatiškai tęsiasi (skaičiuojasi) toliau.
 • Jei nenurodyta kitaip, terminuotas abonementas gali būti pratęsiamas:
  • dėl ligos – tik klientui užpildžius atitinkamą sporto klubo prašymo formą bei dirbantiems asmenims pateikus SODRA išduoto nedarbingumo pažymėjimo nuorašą, o senjorams, nepilnamečiams, dirbantiems pagal individualios veiklos pažymą ir/arba verslo liudijimą – oficialią gydytojo pažymą. Asmenys, dirbantys pagal individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą ar esantys vaiko priežiūros atostogose, kartu su gydytojo pažyma privalo pateikti pažymą apie buvimą vaiko priežiūros atostogose arba verslo liudijimo/ individualios veiklos pažymėjimo kopiją. Šiuo atveju abonementas pratęsiamas, atitinkamai tik nedarbingumo pažymėjimo laikotarpiui ir/ arba gydytojo pažymoje nurodytam laikotarpiui. Dokumentai, patvirtinantys ligos faktą, privalo būti pateikti ne vėliau kaip per 5 dienas po ligos pabaigos datos, kuri nurodyta atitinkamame dokumente. Praleidus šį terminą abonementas nepratęsiamas;
  • dėl komandiruotės – tik klientui užpildžius atitinkamą sporto klubo prašymo formą. Kilus abejonei dėl prašymo pagrįstumo, sporto klubas turi teisę pareikalauti, kad klientas pateiktų darbovietės pažymą/įsakymą dėl buvusio komandiruotės. Nepateikus tokio prašomo dokumento sporto klubas turi teisę atitinkamai nepratęsti abonemento termino.
 • Kliento vardu užregistruotos paslaugos/abonementas be išankstinio sporto klubo sutikimo negali būti perleidžiamas (dovanojamas, parduodamas, keičiamas ir pan.) kitiems asmenims.
 • Klientas, norintis perleisti asmeninį abonementą kitam asmeniui, privalo sporto klubui pateikti atitinkamą prašymą, nurodydamas konkretaus asmens, kuriam abonementas yra perleidžiamas, vardą ir pavardę bei sumokėti vienkartinį sporto klubo nustatytą abonemento perleidimo mokestį. Sporto klubui patenkinus kliento prašymą perleisti abonementą, prašyme nurodytas asmuo atitinkamai likusiam abonemento laikotarpiui perima teisę naudotis paslaugomis.
 • Klientas, norintis pakeisti įsigyto abonemento rūšį, turi pateikti rašytinį prašymą dėl abonemento pakeitimo sporto klubo registratūroje ar el. paštu. Jeigu pigesnis abonementas keičiamas į brangesnį, klientas turi sumokėti kainos skirtumą pagal keitimo dieną sporto klube galiojančias kainas. Jeigu keičiama brangesnis abonementas į pigesnį, kainų skirtumas klientui negrąžinamas. Klientams abonemento koregavimas atliekamas ir aktyvuojamas per 3 darbo dienas nuo atitinkamo prašymo pateikimo ir kainų skirtumo sumokėjimo dienos.
 • Jei kliento abonementas/teisė naudotis paslaugomis yra susiję su juridinio asmens vardu įgytu abonementu/teise, sporto klubas pasilieka teisę atitinkamų klientų pareikalauti pateikti darbuotojo pažymėjimą arba kitą dokumentą įrodantį santykius su abonementą/teisę į paslaugas įgijusiu juridiniu asmeniu.
 • Įsigijus vienkartinį apsilankymą klientui kiekvieną kartą atvykus į sporto klubą yra išduodama kortelė (praėjimui bei persirengimo spintelei), kurią po apsilankymo, prieš išeinant iš sporto klubo, elektroninį raktą-apyrankę klientas privalo grąžinti. Klientui įsigyjant terminuotus ar neterminuotos trukmės abonementus, klientas turi įsigyti praėjimo bei persirengimo spintelės raktą – arba kortelę, kurios vienkartinis mokestis yra 3 Eur, arba elektroninį raktą-apyrankę, kurios vienkartinis mokestis – 9 Eur (kortelės keitimo į apyrankę mokestis 4 Eur), kurį klientas turi teisę nešiotis su savimi, t.y. išsinešti iš sporto klubo..
 • SPORTO KLUBAS TURI TEISĘ:
  • keisti sporto klubo darbo laiką, iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 3 dienas, apie pasikeitimus paskelbdamas sporto klube matomoje vietoje bei pateikdamas atitinkamą informaciją interneto svetainėje reformatas.com, taip pat keisti atskirų sporto klubo zonų darbo/paslaugų teikimo laiką iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 24 val., apie pasikeitimus paskelbdamas sporto klube matomoje vietoje bei pateikdamas atitinkamą informaciją interneto svetainėje www.reformatas.com;
  • sudaryti grupinių užsiėmimų tvarkaraščius bei savo nuožiūra juos keisti;
  • profilaktikos darbų atlikimo metu neteikti paslaugų ar jų dalies iki 48 valandų, taip pat neteikti paslaugų ar jų dalies avarijų padarinių šalinimo, būtino remonto, dėl sanitarinės higienos ir pan. atvejais, kai būtina užtikrinti klientų saugumą ir paslaugų kokybę. Sporto klubas esant konkrečiam atvejui priima sprendimą pratęsti klientams atitinkamų paslaugų/abonento galiojimą atitinkamam laikotarpiui;
  • nustatyti atskirų sporto klubo vykdomų akcijų galiojimo taisykles ir sąlygas (išimtis iš šių Taisyklių), kurios yra privalomos klientams, įsigijusiems tokias akcijines paslaugas;
  • kilus pagrįstų abejonių dėl kliento sveikatos būklės paprašyti kliento nutraukti treniruotę;
  • pareikalauti klientų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi teikiamomis paslaugomis bei palikti sporto klubo patalpas. Pinigai klientui už šį apsilankymą negrąžinami;
  • nutraukti abonemento galiojimą ir/ar neįleisti į sporto klubą klientų, pažeidusių šias Taisykles, atsiskaitymų tvarką, taip pat tais atvejais, kai klientas savo elgesiu ne vieną kartą sukelia grėsmę kitiems sporto klubo klientams arba sporto klube apsilanko neblaivus ar neklauso sporto klubo personalo teisėtų nurodymų. Šiuo atveju klientui grąžinama už abonementą sumokėtos įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki narystės galiojimo pabaigos, atskaičius ar reikalaujant sumokėti 100 Eur dydžio baudą ir sporto klubo patirtus tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia nurodyta bauda.
  • nutraukti abonemento galiojimą, jei sporto klubui tampa žinoma, kad klientas užsiima teisei priešinga veikla/atlieka tokius veiksmus ar veikla/atlieka veiksmus nesuderinamus su sporto klubo vertybėmis, tokiu būdu galint pakenti sporto klubo reputacijai. Šiuo atveju klientui grąžinama už abonementą sumokėtos įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki narystės galiojimo pabaigos.
 • SPORTO KLUBO ATSAKOMYBĖ:
  • sporto klubas suteikia klientams galimybę savo rizika ir atsakomybe naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų įtakos konkretaus kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio;
  • sporto klubas neatlygina klientui dėl sporto klubo teikiamų paslaugų kliento sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl sporto klubo tyčios ar didelio neatsargumo. Klientas patvirtina, jog jis žino, supranta ir neatšaukiamai sutinka, kad sporto klubas ir jo personalas nėra atsakingi prieš klientą, jeigu pats klientas (įskaitant nepilnamečius asmenis ir juos lydinčius asmenis) nėra atsargus, atidus, nesilaiko visuotinai įprastų saugaus elgesio, viešosios tvarkos, geros moralės reikalavimų ir/ar sporto klubo personalo nurodymų ir/ar Taisyklių. Sporto klubas nėra atsakingas už nepilnamečius asmenis, kurie naudojasi paslaugomis ir/ar patalpomis, todėl už juos visišką atsakomybę prisiima tėvai (globėjai) ar kiti įstatyminiai atstovai;
  • sporto klubas neteikia daiktų pasaugos paslaugų, tik sudaro lankytojams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Asmeninius daiktus klientai savo rizika palieka nerakinamose spintose, arba rakinamose spintelėse. Sporto klubas bei pagalbinės patalpos, įskaitant rūbinę bei spinteles, taip pat bendros erdvės, nėra pritaikytos paliktų ar kitų asmenų daiktų (pinigai, kreditinės/debetinės kortelės, juvelyriniai dirbiniai, mobilieji telefonai, kompiuteriai, raktai, drabužiai, avalynė, inventorius ir kita) saugojimui nuo vagystės/grobimo/sugadinimo, todėl klientams rekomenduojama į rūbinę nesinešti/nepalikti brangių ir vertingų daiktų. Sporto klubas neatsako už klientų asmeninius daiktus ir bet kokiems daiktams dingus patirtos žalos neatlygina. Rastus paliktus daiktus sporto klubas prižiūri 3 dienas, kurių neatsiėmus jie yra utilizuojami nekaupiant jokių utilizavimo duomenų;
  • klientai, besinaudojantys sporto klubo patalpomis bei zonomis, patys atsakingi už saugų patalpų/zonų bei įrangos naudojimą, turi atsargiai elgtis būdami šalia ar ant šlapių, slidžių, karštų, aštrių paviršių, laikytis bendrųjų gaisrinės, elektros saugos taisyklių bei normų, ir prisiimti riziką dėl neatsargumo patirtų sveikatos ir/ar turto sužalojimų;
 • sporto klubas neturi įsipareigojimo kaip nors atlyginti kliento patirtus nepatogumus, jeigu tvarkaraštyje nurodytą treniruotę veda kitas užsiėmimo instruktorius/treneris arba treniruotė neįvyko dėl objektyvių pateisinamų priežasčių ir apie tai klientai buvo nedelsiant informuoti paskelbiant klube matomoje vietoje bei interneto svetainėje reformatas.com.
 • KLIENTAS TURI TEISĘ:
  • įsigijęs pasirinktos terminuotos trukmės abonementą arba vienkartinį apsilankymą, naudotis atitinkamomis sporto klubo paslaugomis;
  • esant bet kokiems neaiškumams kreiptis į sporto klubo personalą dėl reikalingos informacijos suteikimo;
  • atsisakyti paslaugų ir reikalauti grąžinti už abonementą sumokėtų įmokų dalies, proporcingos laikotarpiui, likusiam iki abonemento galiojimo pabaigos, tik padengęs (esant pakankamai sumai padengimas vykdomas išskaičiuojant iš klientui grąžintinų sumų) sporto klubo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius, kuriais laikoma:
   • klientui suteikta nuolaida dėl ilgalaikio (ilgesnio nei mėnuo) abonemento įsigijimo už laikotarpį nuo abonemento įsigijimo dienos iki jo nutraukimo dienos. Apskaičiuojant šią nuolaidą imamas skirtumas tarp vieno mėnesio abonemento kainos be nuolaidos ir kliento įsigyto abonemento vieno mėnesio kainos (kliento įsigyto abonemento kainą padalinus iš abonemento mėnesių skaičiaus). Gautas skirtumas yra padauginamas iš mėnesių skaičiaus nuo abonemento įsigijimo dienos iki jo nutraukimo dienos.;
   • jeigu abonementas įsigytas tiesioginio debeto ar elektroniniu būdu, tai klientas atlygina sporto klubo sumokėtus mokesčius bankams ir tiesioginio debeto paslaugą administruojančioms įmonėms už laikotarpį nuo abonemento įsigijimo dienos iki jo nutraukimo dienos;
   • 10 Eur paslaugų administravimo mokestį ir kitas pagrįstas išlaidas.
   • tuo atveju, jei klientas yra įsigijęs „Sporto realizmo narystės“ abonementą ir pageidauja jį nutraukti, klientui nėra taikomos 4.13.3.1-4.13.3.3 punktų nuostatos, o tokiu atveju nepriklausomai nuo nutraukimo laiko, klientui taikomas vienkartinis abonemento nutraukimo administravimo mokestis, sudarantis 100 Eur.
  • klientas įsigijęs neterminuoto laikotarpio abonementą turi teisę bet kada jį nutraukti ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 14 dienos apie tai raštu ar el. paštu informavęs sporto klubą. Šiuo atveju paslaugų teikimas nutraukiamas pasibaigus tam kalendoriniam mėnesiui, kurio eigoje nustatytu laiku buvo pateiktas pranešimas apie abonemento nutraukimą. Pranešimą pateikus vėliau, nei nurodytas terminas, laikoma, kad pranešimas apie nutraukimą pateiktas iki sekančio mėnesio, einančio po pranešimo pateikimo, 14 dienos, t.y. šiuo atveju klientas, nepriklausomai nuo nesinaudojimo paslaugomis, privalo sumokėti likusio galioti mėnesio abonemento mokestį;
  • klientai (fiziniai asmenys), už kurių abonementą ar vienkartinį apsilankymą sumokėjo juridiniai asmenys arba jei abonementą ar apsilankymą gavo dovanų (ne patys atliko pirkimą), neturi teisės patys reikalauti nutraukti abonementą/pirkimą ir sumokėtų įmokų grąžinimo;
  • pateikus rašytinį prašymą sporto klubui ir sumokėjus sporto klubo nustatyto dydžio mokestį administracinėms sąnaudoms dengti, gauti informaciją apie kliento apsilankymo sporto klube datas, jei tokius duomenis sporto klubas turi ir/ar yra išsaugojęs. Turima informacija apie kliento apsilankymus Sveikatingumo klube suteikiama per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo ir apmokėjimo dienos.
 • KLIENTAS ĮSIPAREIGOJA:
  • lankydamasis sporto klube ir naudodamasis paslaugomis laikytis šių Taisyklių;
  • atskirose sporto klubo zonose (treniruoklių salėje, grupinių užsiėmimų salėse, ir kt.) dėvėti tik toms patalpoms ir sportui skirtą švarią bei tvarkingą avalynę bei aprangą;
  • būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų ir kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų);
  • atsakingai ir rūpestingai naudotis sporto klubo teikiamomis paslaugomis, turtu bei inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad būdamas sporto klube nepadarytų žalos sau, sporto klubo, savo, kitų sporto klubo lankytojų bei personalo sveikatai ir turtui;
  • prieš naudojantis sporto klubo įranga ir inventoriumi, susipažinti su ant ar šalia inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir/ar inventoriumi bei kreiptis į sporto klubo personalą dėl reikalingos informacijos suteikimo;
  • naudotis sporto klubo įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka bei laikytis sporto klubo personalų nurodymų ir rekomendacijų dėl naudojimosi sporto klubo paslaugomis, asmeninių treniruočių, kt.;
  • nesinaudoti sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ar inventorių informuoti sporto klubo personalą, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;
  • grupinių užsiėmimų ar treniruotės treniruoklių salėje metu naudotą inventorių padėti į jam skirtą vietą atitinkamai grupinių užsiėmimų arba treniruoklių salėje. Atlikęs pratimus treniruoklių salėje palikti treniruoklius tvarkingus ir tinkamus naudoti kitiems klientams;
  • netrukdyti kitiems klientams naudotis sporto klubo paslaugomis, o pastebėjus kitų klientų netinkamą elgesį arba elgesį keliantį grėsmę kitų klientų saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai sporto klubo personalui;
  • nelaimingo atsitikimo atveju, nedelsiant informuoti sporto klubo personalą apie savo ar kitų klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis sporto klubo paslaugomis. Galintys padėti klientai turi dėti visas pastangas tokiai pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms;
  • lankytis tik sporto klubo klientams skirtose patalpose/zonose;
  • sporto klubo patalpas palikti ne vėliau kaip nustatyta kliento įsigyto abonemento ir/ arba paslaugos teikimo sąlygose, bet ne vėliau kaip iki sporto klubo darbo pabaigos;
  • atlyginti sporto klubo patirtus tiesioginius nuostolius, jei vienašališkai ir ne dėl sporto klubo kaltės nutraukia abonemento galiojimą nepasibaigus narystės galiojimo terminui arba abonemento galiojimą nutraukia sporto klubas dėl kliento kaltės.
 • KLIENTO ATSAKOMYBĖ:
  • klientas, prieš pasirinkdamas konkrečias sporto klubo paslaugas, savo rizika ir atsakomybe privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jam, t.y. klientas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti sporto klubą, gauti fizinį krūvį bei naudotis teikiamomis paslaugomis;
  • klientas, naudodamasis sporto klube esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai savo rizika pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, saugias galimybes ir daromą įtaką organizmui;
  • visa atsakomybė dėl kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis sporto klube, tenka klientui, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl sporto klubo tyčios ar didelio neatsargumo;
  • klientas savarankiškai ir tiesiogiai atsako už sporto klubui ir/ar kitiems klientams/lankytojams/personalui padarytą turtinę ir neturinę žalą;
  • už nepilnamečius sporto klubo paslaugomis ir/ar patalpomis besinaudojančius asmenis pilnai atsako už juos atsakingi asmenys (tėvai/globėjai/įstatyminiai atstovai, taip pat lydintys asmenys).
 1. PAGRINDINĖS SAUGAUS ELGESIO SPORTO KLUBE TAISYKLĖS

 

 • Sporto klube draudžiama:
  • naudotis sporto klubo paslaugomis dėvint atitinkamoms sporto klubo zonoms netinkamą, nešvarią ar netvarkingą aprangą arba avalynę;
  • be sporto klubo raštiško sutikimo sporto klubo patalpose teikti klientams sveikatinimo, treniravimo, fizinio rengimo, reabilitacijos ar kitas komercinio pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti klientus, nepriklausomai nuo veiklos atlygintinumo, taip pat kitaip trukdyti sporto klubo bei personalo veiklai;
  • fotografuoti ir filmuoti sporto klube neturint raštiško sporto klubo administracijos leidimo;
  • į sporto klubo patalpas įsinešti ir vartoti maisto produktus, gaiviuosius gėrimus/vandenį dūžtančioje taroje, alkoholinius gėrimus, taip pat rūkyti ar vartoti tabako gaminius;
  • sporto klubo patalpose triukšmauti, priekabiauti prie kitų asmenų, trikdyti tvarką ar užsiimti su sportu ar su sporto klube įprastai vykdoma nesuderinama veikla;
  • persirengimo patalpose ir dušinėse atlikti asmens higienos procedūras, naudoti plaukų džiovintuvus ne galvos, o aprangos detalių (šlepečių, batų, glaudžių, maudymosi kostiumų ir pan.) džiovinimui.
 • Saugaus elgesio taisyklės ir draudimai treniruoklių salėje:
  • prieš naudojantis treniruokliu būtina susipažinti su sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant treniruoklio nurodytomis treniruoklio naudojimosi taisyklėmis, pasikonsultuoti su treniruoklių salėje esančiu treneriu dėl naudojimosi treniruokliu tvarkos bei juo atliekamo pratimo teisingo atlikimo;
  • prieš atliekant pratimus ant treniruoklio rekomenduojama patiesti rankšluostį, o tais atvejais, kai darant pratimą ant treniruoklio gali būti paliekamos prakaito žymės, rankšluostį pasitiesti būtina;
  • atlikus pratimus treniruokliai privalo būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems klientams, treniruoklių priedai kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas;
  • pertraukomis tarp pratimų negalima sėdėti ant treniruoklio ar kitaip trukdyti juo naudotis kitam klientui.
 • Saugaus elgesio taisyklės ir draudimai grupinių užsiėmimų salėje:
  • klientams rekomenduojama nevėluoti į grupinių užsiėmimų salėse vykstančius užsiėmimus, o užsiėmimų instruktoriai/treneriai turi teisę neįleisti į užsiėmimus pavėlavusių klientų;
  • grupiniai užsiėmimai, išskyrus, treniruotes mažose grupėse, vyksta, jei treniruotėje dalyvauja ne mažiau nei 5 klientai;
  • klientams draudžiama be sporto klubo personalo leidimo vieniems lankytis grupinių užsiėmimų salėse, jei jose nevyksta grupinė treniruotė, o jei jiems leidžiama lankytis vieniems, tokie klientai privalo tinkamai naudotis salėje esančiu inventoriumi bei nesinaudoti salėje esančia muzikos aparatūra.

Bet kokie sporto klubo ir kliento ginčai, nesutarimai ar pretenzijos yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti susitarimo per 30 (trisdešimt) dienų, toks ginčas ar nesutarimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreipiantis į Vilniaus miesto apylinkės arba Vilniaus miesto apygardos teismą. Neteisminio ginčų sprendimo subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus g. 25, Vilnius, www.vvtat.lt, taip pat http://ec.europa.eu/odr/.

Klientai yra informuoti ir šiuo sutinka, kad sporto klubo patalpose (išskyrus persirengimo, sanitarines), siekiant užtikrinti klientų ir sporto klubo patalpų ir turto saugumą, yra vykdomas video stebėjimas, taip pat klientų pateikti asmens duomenys/atvaizdas be papildomo sutikimo/suderinimo gali būti naudojami ir tvarkomi paslaugų teikimo, prievolių vykdymo tikslais bei esant reikalui perduodami suinteresuotiems asmenims, kiek tai susiję su paslaugų teikimo kontrole ar prievolių vykdymu.

__________________________