E-sąskaitos sutartis

E-SĄSKAITOS SUTARTIS

  1. SĄVOKOS

1.1. Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:
Klientas – reiškia asmenį, kuris naudojasi Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis;
Mokėtojas – Mokėtojas reiškia bet kurį Klientą kuris savo vardu atsiskaito su Paslaugos teikėju negrynaisiais pinigais už Paslaugos teikėjo suteiktas paslaugas;
Paslaugų mokestis – reiškia Kliento mokėtiną sumą Paslaugų teikėjui per kalendorinį mėnesį už suteiktas Paslaugas;
Narystė – reiškia Paslaugos teikėjo suteikta ir Kliento įsigyta paslauga;
Narystės galiojimo terminas – reiškia visą naudojimosi Paslaugomis laikotarpį, kurio metu teikiamos Kliento įsigytos paslaugos;
Paslaugos – reiškia Paslaugų teikėjo siūlomas sporto paslaugas, kurias sudaro grupinių užsiėmimų ir treniruoklių salės paslaugos, kurios yra teikiamos konkrečioje Paslaugų teikimo vietoje;
Paslaugų teikėjas – reiškia UAB „SPORTO REALISTAI“, juridinio asmens kodas 301097788 , buveinės adresas Ąžuolyno g. 7, LT-07196 Vilnius ;
Sutartis – reiškia šią Sutartį tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo su visomis jos dalimis, priedais, pakeitimais ir papildymais;
Šalys – reiškia Klientą ir Paslaugų teikėją kartu;
Taisyklės – reiškia naudojimosi Paslaugomis taisykles, patalpintas Paslaugų teikėjo internetinėje svetainėje.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais suteikti Klientui Paslaugas, o Klientas įsipareigoja tinkamai ir laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
3.1.1. ne vėliau kaip kitą darbo dieną, po to, kai Klientas atsiskaito už Paslaugas Sutarties 4.1.1 punkte nustatyta tvarka, leisti Klientui naudotis Paslaugomis;
3.1.2. Paslaugas teikti kokybiškai visą Narystės galiojimo terminą, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus.
3.2. Paslaugų teikėjas turi teisę:
3.2.1. pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems objektyviems pagrindams, vienašališkai pakeisti su Paslaugų teikimu susijusias mokėtinas sumas ir (arba) Sutarties, ir (arba) Taisyklių nuostatas, informavęs apie tai Klientą. Apie pasikeitusias Sutarties sąlygas ir sąlygas, susijusias su apmokėjimu už Paslaugas, Klientas informuojamas iš anksto, ne mažiau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki pakeitimų įsigaliojimo dienos raštu. Apie pasikeitusias Taisyklių nuostatas Klientas informuojamas Taisyklėse nustatyta tvarka ;
3.2.2. apriboti Paslaugų teikimą šioje Sutartyje ir Taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka;
3.2.3. pareikalauti iš Kliento atlyginti visas su skolos administravimu ir išieškojimu susijusias išlaidas;
3.2.4. kaupti ir tretiesiems asmenims, užsiimantiems skolos išieškojimo veikla, perduoti informaciją apie laiku neatsiskaičiusį Klientą.
3.3. Klientas įsipareigoja:
3.3.1. laikytis Taisyklių ir šios Sutarties sąlygų;
3.3.2. atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje nustatyta tvarka;
3.3.3. naudotis Paslaugomis ne trumpiau nei Narystės galiojimo terminą;
3.3.4. pateikti Paslaugų teikėjui teisingą informaciją ir dokumentus;
3.3.5. visą Sutarties galiojimo laikotarpį užtikrinti, kad už Paslaugas būtų automatiškai apmokėta naudojant SEPA pervedimus. Klientas šiuo neatšaukiamai sutinka, kad Paslaugų mokestis gali būti automatiškai nuskaitomas naudojant SEPA pervedimus iš Kliento banko sąskaitos, pateiktos pirkimo metu, pagal Paslaugų teikėjo išrašytą elektroninę sąskaitą. Klientas šiuo išreiškia savo sutikimą gauti sąskaitas už Paslaugas elektroniniu būdu per Paslaugų teikėjo pasirinktą elektroninių sąskaitų pateikimo sistemą ir šių paslaugų teikėją;
3.3.6. užtikrinti, kad Narystės galiojimo termino metu Kliento banko sąskaitoje, pateiktoje pirkimo metu, būtų pakankamai lėšų Paslaugų teikėjo pateiktai elektroninei sąskaitai apmokėti;
3.3.7. esant įsiskolinimui, atlyginti Paslaugų teikėjui visas su skolos administravimu ir išieškojimu susijusias išlaidas;
3.3.8. informuoti raštu Paslaugų teikėją apie savo duomenų, nurodytų pirkimo metu, pasikeitimą ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas.
3.4. Klientui neinformavus Paslaugų teikėjo apie savo kontaktinių duomenų, nurodytų pirkimo metu, pasikeitimą, yra laikoma, kad duomenys, pateikti, yra teisingi ir visa korespondencija, siunčiama nurodytais kontaktais, yra laikoma tinkamai įteikta praėjus 3 darbo dienoms nuo jos išsiuntimo dienos. Visi Šalių pranešimai ar kita informacija turi būti pateikiami raštu ir yra laikomi tinkamai įteiktais tuo atveju, jei buvo išsiųsti registruotu ar kurjerių paštu arba elektroniniu paštu arba įteikti pasirašytinai.
3.5. Klientas turi teisę už papildomą mokestį naudotis kitomis Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis.

4. ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Už teikiamas Paslaugas Klientas atsiskaito su Paslaugų teikėju tokia tvarka:

4.1.1. pirmąją įmoką, skaičiuojant imtinai nuo pirmosios naudojimosi Paslaugomis dienos iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, Klientas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui banko kortele Paslaugų teikimo vietų kasose, arba per internetinę svetainę www.reformatas.com, ne vėliau kaip iki pirmosios naudojimosi Paslaugomis dienos;
4.1.2. Paslaugų mokestis už sekančius mėnesius, gali būti automatiškai nuskaitomas naudojant SEPA pervedimus iš Kliento banko sąskaitos, nurodytos pirkimo metu, pagal Paslaugų teikėjo išrašytą elektroninę sąskaitą.
4.1.3. Naujas klientas neturintis praėjimo kortelės turi ją įsigyti Paslaugų teikimo vietų kasose už 3 eur., pametus kortelę yra taikomas toks pats 3 eur. mokestis.
4.2. Sutarties 4.1.2 punkte nurodomos įmokos nurašomos nuo Kliento banko sąskaitos kiekvieno einamojo mėnesio pirmąją savaitę, jeigu klientas pats aktyvuoją šią funkciją savo elektroninėje bankininkystėje. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Paslaugų mokestis būtų sumokėtas iki einamojo mėnesio 10 (dešimtą) kalendorinės dienos (tuo atveju jei ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės neįmanoma nuskaityti lėšų naudojant SEPA pervedimus.
4.3. Jeigu mokėjimo termino diena yra nedarbo ar švenčių diena, tai įmoka nurašoma ateinančią darbo dieną. Jei nepavyksta nuskaityti mokėtinos sumos iki paskutinės mokėjimo termino dienos, mokėtiną sumą bandoma nurašyti per kitas 2 (dvi) dienas iš eilės.  Jeigu per pirmąsias 19 (devyniolika) einamojo kalendorinio mėnesio dienas Kliento banko sąskaitos likutis nėra pakankamas arba mokėjimas neįvyksta dėl kitų priežasčių (blokuota sąskaita ar pan.), Kliento Narystė yra sustabdoma ir Klientas nėra įleidžiamas į Paslaugų teikimo vietą. Jeigu Kliento banko sąskaitos likutis nėra pakankamas nurašyti, Klientas turi teisę šią įmoką sumokėti kitais atsiskaitymo su Paslaugų teikėju būdais. Po apmokėtos įmokos už einamąjį mėnesį Klientas gali naudotis Paslaugomis tik gavus patvirtinimą apie atliktą mokėjimą iš Paslaugų teikėjo, kuris gali užtrukti iki trijų darbo dienų. Tinkamo neatsiskaitymo neigiamų pasekmių riziką prisiima Klientas.4.4. Bet koks pagal šią Sutartį Kliento atliktas mokėjimas bus laikomas atliktu nuo to momento, kai atitinkama suma bus įskaityta Paslaugų teikėjo banko sąskaitoje arba bus įnešta į Paslaugų teikėjo kasą.
4.5. Jei iš Kliento gautų įmokų nepakanka visam įsiskolinimui už Paslaugas padengti, nepriklausomai nuo to kaip nurodo/deklaruoja Klientas, gautos įmokos paskirstomos taip: pirmiausia padengiamos Paslaugų teikėjo patirtos išlaidos išieškant, ar reikalaujant sumokėti skolą iš Kliento, toliau padengiamos priskaičiuotos palūkanos, netesybos, žalos atlyginimas, paskiausiai padengiama skola už Paslaugas (pradedant seniausia).

5. ATSAKOMYBĖ

5.1. Jei Klientas laiku neatsiskaito su Paslaugų teikėju, Paslaugų teikėjas turi teisę reikalauti iš Kliento 0,05 proc. palūkanų nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Jeigu Klientas vėluoja laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, Paslaugų teikėjas turi teisę reikalauti iš Kliento 0,1 proc. palūkanų nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.5.2. Kiekviena Šalis privalo atlyginti savo kaltais veiksmais padarytus kitai Šaliai pagrįstus nuostolius.5.3. Šalys, vadovaudamosi kitomis šios Sutarties nuostatomis, sutinka bei patvirtina, kad nuostolių, žalos bei išlaidų atlyginimas neatleidžia įsipareigojimų nevykdančios Šalies nuo tolesnio šia Sutartimi prisiimtų jos įsipareigojimų vykdymo.5.4. Paslaugų teikėjas neatsako už Paslaugų neteikimą ar netinkamą teikimą ir (arba) Klientui tuo padarytą žalą, jei tai įvyko ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, taip pat už trečiųjų asmenų veiksmus ar apribojimus, taikomus Klientui.5.5. Jei dėl Kliento kaltės buvo sustabdytas Paslaugų teikimas, Klientas neatleidžiamas nuo mokėjimo už Paslaugas, laikant, kad jos yra teikiamos pilna apimtimi.5.6. Šioje Sutartyje įtvirtintų teisių gynimo būdai neriboja Šalių teisės naudotis kitomis teisėtomis jų teisių gynimo priemonėmis.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

6.1. Sutartis įsigalioja pasirašymo dieną ir galioja iki abiejų Šalių šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų visiško įvykdymo.
6.2. Nutraukti Sutartį su Paslaugų teikėju Klientas gali įspėjęs Paslaugų teikėją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Kliento rašte nurodytos Paslaugų atsisakymo ar Sutarties nutraukimo dienos. Sutarties nutraukimas Kliento iniciatyva nesant Paslaugų teikėjo kaltės ar dėl Kliento kaltės neatleidžia Kliento nuo pareigos atsiskaityti su Paslaugų teikėju už jam suteiktas Paslaugas iki Sutarties nutraukimo, laikantis Taisyklių sąlygų, tame tarpe sumokėti Paslaugų gavėjui kompensaciją, lygią suteiktos nuolaidos sumai, už laikotarpį nuo Paslaugų naudojimosi pradžios iki Paslaugų atsisakymo ar Sutarties nutraukimo dienos (įskaitant atvejus, kai Sutartis nutraukiama Paslaugų teikėjo iniciatyva dėl Kliento kaltės).
6.3. Tuo atveju, jei Klientas yra įsigijęs „Sporto realizmo narystės“ abonementą ir pageidauja jį nutraukti, Klientas nemoka 6.2 punkte nurodytos kompensacijos, o tokiu atveju, nepriklausomai nuo Sutarties nutraukimo laiko, Klientui taikomas vienkartinis abonemento nutraukimo administravimo mokestis, sudarantis 100 Eur.
6.4. Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant, be išankstinio perspėjimo, laikinai apriboti Paslaugų teikimą (arba jų dalį) Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis, tame tarpe:
6.4.1. jei Klientas gadina Paslaugų teikėjo įrangą;
6.4.2. jei Klientas laiku neatsiskaito su Paslaugų teikėju Sutartyje nustatyta tvarka;
6.4.3. jei Kliento neteisėti veiksmai riboja kitų asmenų galimybę pasinaudoti Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis;
6.4.4. jei dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo, Paslaugų teikėjas negali suteikti Paslaugų (įskaitant atvejus, kai įvyksta miesto inžinerinių tinklų avarijos, force majeure aplinkybės ir pan.);
6.4.5. jei Klientas nesilaiko kitų šios Sutarties ar Taisyklių nuostatų.
6.5. Klientas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, apie tai įspėjęs Paslaugų teikėją ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, jei Paslaugų teikėjas ne dėl Kliento kaltės neteikia Klientui Paslaugų ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų iš eilės. Šiame punkte nurodytu atveju Paslaugų teikėjas grąžina Kliento sumokėtus piniginius mokėjimus už laikotarpį, kurį Paslaugos Klientui nebuvo teikiamos.
6.6. Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas neatleidžia Kliento nuo pareigos atsiskaityti su Paslaugų teikėju už suteiktas Paslaugas iki Sutarties nutraukimo dienos, o taip pat pagal pateiktą Paslaugų teikėjo PVM sąskaitą – faktūrą sumokėti suteiktos Paslaugų nuolaidos sumą, nurodytą Specialiosiose sąlygose .
6.7. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai informavęs Klientą Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis, tame tarpe jeigu Klientas:
6.7.1. nesilaiko esminių Sutarties sąlygų;
6.7.2. pakartotinai pažeidžia kitas Sutarties sąlygas ar Taisyklių reikalavimus;
6.7.3. vėluoja atsiskaityti už Paslaugas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

7. KITOS NUOSTATOS

7.1. Klientas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad į Paslaugų mokestį neįskaičiuotos individualių treniruočių programų sudarymo paslaugos ir individualių treniruočių su asmeniniu treneriu treniruoklių salėje paslaugos, ir kitos papildomai apmokamos paslaugos, teikiamos Paslaugos teikėjo. Klientas turi teisę pasinaudoti šiomis paslaugomis tik iš anksto sumokėjęs Paslaugų teikėjui šių paslaugų kainą pagal patvirtintus Paslaugų teikėjo įkainius. Klientui įsigijus „Sporto realizmo narystės“ abonementą, Klientui teikiamų paslaugų apimtyje yra įskaičiuota 15 treniruočių (60 min trukmės) su asmeniniu treneriu ir Klientui sudaryta individuali sporto programa.
7.2. Jei kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa visiškai ar iš dalies negaliojanti, tai neturi įtakos likusiųjų šios Sutarties nuostatų galiojimui. Tokiu atveju Šalys įsipareigoja dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma, kuri kiek įmanoma turėtų tokį patį poveikį kaip ir negaliojanti nuostata. Jei kuri nors Sutarties nuostata prieštarauja Taisyklių sąlygoms, taikoma ir viršenybę turi Taisyklių nuostatos.
7.3. Visi Šalių pranešimai ar kita informacija turi būti pateikiami raštu ir yra laikomi tinkamai įteiktais tuo atveju, jei buvo išsiųsti registruotu ar kurjerių paštu arba elektroniniu paštu arba įteikti pasirašytinai.
7.4. Klientas turi teisę pilnai atsiskaitęs perleisti visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį kitam asmeniui.
7.6. Jei ši Sutartis yra sudaryta elektroninėje erdvėje Klientui patvirtinant atitinkamų Paslaugų pirkimą, tokia sutartis turi tokią pačią galią kaip ir raštu sudaryta ir pasirašyta sutartis.
7.7. Bet kokie iš šios Sutarties kylantys arba su ja susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti susitarimo per 30 (trisdešimt) dienų, toks ginčas ar nesutarimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreipiantis į Vilniaus miesto apylinkės arba Vilniaus miesto apygardos teismą. Neteisminio ginčų sprendimo subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus g. 25, Vilnius, www.vvtat.lt, taip pat http://ec.europa.eu/odr/.
7.8. Klientas pareiškia, kad yra susipažinęs su Sutartimi, viešai paskelbtomis Taisyklėmis bei kitomis skelbiamomis Paslaugų teikimo sąlygomis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

8. KITOS SĄLYGOS

8.1. Jei šios Sąlygos yra sudarytos elektroninėje erdvėje Klientui patvirtinant atitinkamų Paslaugų pirkimą, tokia sutartis turi tokią pačią galią kaip ir raštu sudarytas ir pasirašytas dokumentas.
8.2. Klientas pareiškia, kad yra susipažinęs su Sutartimi, viešai paskelbtomis Taisyklėmis bei kitomis skelbiamomis Paslaugų teikimo sąlygomis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

 

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
Sutarties Nr. [____________]
20                  m.                  mėn.              d.,
1. PASLAUGŲ TEIKĖJAS:
UAB „SPORTO REALISTAI“, juridinio asmens kodas 301097788 , buveinės adresas Ąžuolyno g. 7, LT-07196 Vilnius
2. KLIENTAS
Vardas, pavardė /[____________]
Juridinio asmens pavadinimas:
Adresas: [____________]
Fizinio / juridinio asmens kodas: [____________]
PVM mokėtojo kodas: [____________]
Telefonas: [____________]
El. Pastas: [____________]
Banko sąskaita: [____________]
Mokėtojo kodas: [____________]
3. PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA:
J. Jasinskio g. 16, Vilnius 
4. PASLAUGA (ABONEMENTAS)
Paslaugos pavadinimas
Fiksuotos įmokos kaina
Sutarties galiojimo terminas
[____________]
[____________]
[____________]
5. KITOS SĄLYGOS
5.1. Jei šios Sąlygos yra sudarytos elektroninėje erdvėje Klientui patvirtinant atitinkamų Paslaugų pirkimą, tokia sutartis turi tokią pačią galią kaip ir raštu sudarytas ir pasirašytas dokumentas.
5.2. Klientas pareiškia, kad yra susipažinęs su Sutartimi, viešai paskelbtomis Taisyklėmis bei kitomis skelbiamomis Paslaugų teikimo sąlygomis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.